Burs Başvuru Sonuçları Açıklanmıştır!


Kazandıktan Sonra


1. Burs Miktarı

·  Burs miktarı her akademik yıl için, verileceği ülke ve bölge şartları dikkate alınarak ilan edilir.   
·  2014-2015 akademik yılı Yurtdışı Vatandaşlar Bursları kapsamında verilecek burs miktarları aşağıda yer    almaktadır:  

Ülkelere Göre Burs Miktarları·  Aylık burs ödemeleri dışında ulaşım masrafları veya yayın masrafları gibi, herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.

2. İzleme Süreci      
        

·  Bursiyerler, Komisyonun bildirdiği başlama tarihini dikkate alarak her üç ayda bir gelişme raporu, araştırma projesi bitiminde sonuç raporu vermekle yükümlüdür. Bursiyerler, danışman onayını taşıyan bu raporlar vasıtasıyla izlenir.
·  Gelişme ve sonuç raporları belirlenen formatta usulüne uygun olarak hazırlanır ve gönderilmesi gereken tarihte PDF dosyası olarak yvb@ytb.gov.tr  adresine, ıslak imzalı kopyaları ise posta ile Başkanlığa gönderilir. Raporlar gereken tarihte gönderilmemiş ise, devamındaki bursların ödenmesi için söz konusu raporun Komisyona sunulması beklenir.
·  Gelişme raporları Komisyon ve/veya Komisyonca belirlenen akademisyenler tarafından değerlendirilir. Bu değerlendirme dikkate alınarak Komisyon tarafından uygun bulunmayan raporların revizyonu istenir.   
·  Gelişme raporlarının verilmemesi veya revizyonun yeterli bulunmaması halinde bursun devam edip etmeyeceği Komisyon tarafından değerlendirilir.
·  Komisyon, bursiyerin araştırma süresince veya araştırmasını tamamladıktan sonra, makale ve/veya araştırma raporu yayınlamalarını; sempozyum, kongre, bilimsel toplantılarda tebliğ sunmalarını talep edebilir. 

3. Burs Dondurma ve Burs İptali

·  Mücbir sebeplerden dolayı (beklenmeyen durumlar, hastalık, kaza vs.) burs dondurmayı talep eden bursiyer, gerekçesini ifade ettiği dilekçesi ile Başkanlığa başvuruda bulunur. Burs dondurma talebi Komisyon tarafından değerlendirilir. Bursun dondurulması halinde, bursiyere herhangi bir ödeme yapılmaz. 
·  Yanlış bilgi ve belge beyanında bulunduğu tespit edilen kişilerin bursu kesilir ve o tarihe kadar alınan burs miktarının toplamı kişiden tahsil edilir.
·  Bursluluk sürecinde başarısızlığı Komisyon kararıyla tespit edilenlerin bursları kesilir. Bursu kesilenler, burslarının kesildiğine ve kesilme nedenine dair bilgilendirilir. Bu bildirim, Başkanlığa vermiş oldukları elektronik posta adreslerine yapılır.